Avada Car Dealer News

بهترین روش برای تعویض لاستیک خودرو، تعویض همه چهار لاستیک خودرو به طور همزمان است، به خصوص در صورتی که لاستیک های خودرو شباهت زیادی به یکدیگر دارند، مانند در صورتی که همه چهار لاستیک به یک نوع یا برند تعلق دارند.

در صورتی که لاستیک های خودرو شباهت چندانی به یکدیگر ندارند، مثلاً در صورتی که یکی از لاستیک ها معیوب شده باشد و نیاز به تعویض دارد، می توانید فقط آن لاستیک را تعویض کنید. با این حال، در این مورد باید به یاد داشت که تفاوت در عملکرد لاستیک ها می تواند باعث افزایش خطر برای ایمنی خودرو شود، به خصوص در شرایط آب و هوایی نامساعد. بنابراین، بهتر است تلاش شود که لاستیک های خودرو را به طور همزمان تعویض کرد تا بهترین عملکرد و ایمنی رانندگی را داشته باشید.

Leave A Comment