خیر. هر شخص در هر سال مجاز به تهیه چهار حلقه لاستیک می باشد.