تمامی مدارک خریداران به سازمان صمت ارسال شده و پس از تایید این سازمان، لاستیک روی خودروی شما نصب می شود. لذا با توجه به خرید قبلی شما از سایر نمایندگان فروش، کد ملی شما جهت خرید مجدد از طرف این سازمان تایید نشده است.